Category Archives: วีดีโอ

จรรยา ยิ้มประเสริฐ: สามัคคีกรรมาชีพ สร้างประชาธิปไตยประชาชน

วีดีโอเพื่อนำเสนอวันกรรมกรสากล 1 พฤษภาคม 2554

Posted in วีดีโอ | Leave a comment

ปิยบุตร แสงกนกกุล – กรณีศึกษาล้มเจ้าในหลายประเทศ

ปิยบุตร แสงกนกกุล – กรณีศึกษาล้มเจ้าในหลายประเทศ

Posted in วีดีโอ | Leave a comment

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เวทีเสวนา“สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย”

สมศักดิ์ เจียมธีรกสุล เวทีเสวนา “สถาบันกษัตริย์ – รัฐธรรมนูญ – ประชาธิปไตย”

Posted in วีดีโอ, สื่อ วีดีโอ วิทยุ | Leave a comment

ใครอยู่เบื้องหลังพันธมิตร

Posted in วีดีโอ | Leave a comment

คำตัดสินคดี จิตรา คชเดช

Posted in วีดีโอ, สื่อ วีดีโอ วิทยุ | Leave a comment

อย่าลืมฉัน / Don’t Forget Me

Posted in วีดีโอ | Leave a comment

Queen Sirikit gave a royal cremation to a PAD woman

Posted in วีดีโอ | Leave a comment